fbpx

Comunicat de presa

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 09.03.2015
2. Tipuri de beneficiari eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat pentru Masura 413 prin Masura 322 sunt:
• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
• Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;
• Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
• ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
• Persoane fizice (Definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008) si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Important! Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile.
ATENTIE! Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).
Finantarea unui proiect depus în cadrul Masurii 322 derulata prin PNDR este restrictionata pentru urmatoarele categorii de beneficiari:
a) beneficiarii înregistrati în lista AFIR (fost APDRP) a debitorilor pentru Programul SAPARD si pentru FEADR, pâna la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR (fost APDRP), inclusiv a majorarilor de întârziere;
b) beneficiarii care au contracte de finantare reziliate, din initiativa AFIR (fost APDRP), pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
c) beneficiarii care se afla în situatii litigioase cu AFIR (fost APDRP), pâna la finalizarea litigiului.
3. Fondul disponibil pentru aceasta sesiune: 77.610 euro
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 77.610 euro
5. Data limită de depunere a proiectelor: 23.03.2015
Depunerea proiectelor aferente Masurii 413-322, lansata in sesiunea nr.8, se va face la sediul Asociatiei GAL “Inima Giurgiului – Tara Neajlovului si a Calnistei”, din Comuna Bucsani, Sat Obedeni, strada Perilor nr. 1, Judeţul Giurgiu, in intervalul orar 09:00- 14:30.
6. Informatiile detaliate cu privire la accesarea si derularea Masurii lansate in aceasta sesiune sunt cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Inima Giurgiului Tara Neajlovului si a Calnistei, in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 413-322 si in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 41, in vigoare la data lansarii Apelului de Selectie. Documentele mentionate pot fi consultate pe site-ul GAL sectiunea Masuri si/sau pe site-ul AFIR (APDRP).

7. Informatiile detaliate cu privire la accesarea si derularea Masurii 413-322 lansate in sesiunea nr.8 pot fi procurate gratuit de la sediul asociatiei GAL mentionat anterior, in format tiparit sau electronic.