Codul fiscal 2016

Codul fiscal

Titlul I – Dispoziții generale
Titlul II – Impozitul pe profit
Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Titlul IV – Impozitul pe venit
Titlul V – Contributii sociale obligatorii
TitlulVI – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania
Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata
Titlul VIII – Accize si alte taxe speciale
Titlul IX – Impozite și taxe locale
Titlul X – Impozitul pe constructii
Titlul XI – Dispozitii finale

Titlul I – Dispoziții generale

Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II – Aplicarea si modificarea codului fiscal

Capitolul III – Definiții

Capitolul IV – Reguli de aplicare generală

Titlul II – Impozitul pe profit

Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Calculul rezultatului fiscal

Capitolul III –Aspecte fiscale internaționale

Capitolul V – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

Capitolul VI – Impozitul pe dividende

Capitolul VII –Dispoziții tranzitorii

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Titlul IV –Impozitul pe venit

Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Venituri din activități independente

Capitolul III – Venituri din salari si asimiate salariilori

Capitolul IV – Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Capitolul V – Venituri din investiții

Capitolul VI – Venituri din pensii

Capitolul VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Capitolul VIII – Venituri din premii și jocuri de noroc

Capitolul IX – Venituri din transferul propietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul X – Venituri din alte surse

Capitolul XI – Venitul net anual impozabil

Capitolul XII – Propietatea comuna si asociatile fara personalitate juridica

Capitolul XIII –Aspecte fiscale internationale

Capitolul XIV – Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Capitolul XV- Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul V – Contributii sociale obligatorii

Capitolul I – Dispozitii generale

Capitolul II – Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Capitolul III –Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Capitolul IV – Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

Capitolul V – Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Capitolul VI –Contributiile de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Capitolul VII – Contributia la fondul de ganrantare pentru plata creantelor salariale ,datorata de persoane fizice si juridice care ay calitatea de angajator potrivit art 4 din Legea nr 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Capitolul VIII- Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din dalarii sau asimilate salariilor/si sau din activitati independente, atat din Romania ,cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

Titlul VI – Impozitele pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania

Capitolul I –Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti

Capitolul II – Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania

Capitolul III – Impozitul pe reprezentante

Capitolul IV – Model de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

Capitolul V – Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata

Capitolul I – Definitii

Capitolul II -Operatiuni impozabile

Capitolul III –Persoane impozabile

Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul V – Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI – Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Capitolul VII-Baza de impozitare

Capitolul VIII-Cotele de taxa

Capitolul IX-Operatiuni scutite de taxa

Capitolul X- Regimul deducerilor

Capitolul XI-Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII-Regimuri speciale

Capitolul XIII-Obligatii

Capitolul XIV-Dispozitii comune

Capitolul XV-Dispozitii tranzitorii

Titlul VIII– Accize si alte taxe speciale

Capitolul I – Regimul accizelor armonizate

Capitolul II –Regimul accizelor nearmonizate

Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

Capitolul IV –Infractiuni

Titlul IX: Impozite si taxe locale

Capitolul I- Dispozitii genrale

Capitolul II-Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Capitolul III- Impozitul pe teren si taxa pe teren

Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V- Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si a autorizatiilor

Capitolul VI-Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Capitolul VII-Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII-Taxe speciale

Capitolul IX-Alte taxe locale

Capitolul X-Alte dispozitii comune

Capitolul XI-Sanctiuni

Capitolul XII-Dispozitii finale

TITLUL X : Impozitul pe constructii
TITLUL XI :Dispozitii finale
Titlul X – Dispoziții finale

Codul fiscal

Titlul I – Dispoziții generale

Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

1 – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
2 – Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

Capitolul II – Aplicarea si modificare codului fiscal

3 – Principiile fiscalității
4 – Modificarea şi completarea Codului fiscal
5 – Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
6 – Aplicarea unitara a legislatiei

Capitolul III – Definiții

7 – Definiții ale termenilor comuni
8 – Definiția sediului permanent

Capitolul IV – Reguli de aplicare generală

9 – Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
10 – Venituri în natură
11 – Prevederi speciale pentru aplicarea codului fiscal

Art. 12 – Venituri obținute din România

Titlul II – Impozitul pe profit

Capitolul I – Dispoziții generale

13 – Contribuabili
14 – Sfera de cuprindere a impozitului
15 – Reguri speciale de impozitare
16 – Anul fiscal
17 – Cota de impozitare
18 – Regimul special pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,cluburilor de noapte,discotecilor,cazinourilor

Capitolul II – Calculul profitului impozabil

19 – Reguli generale
20 – Deduceri pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare
21 – Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
22 – Scutirea de impozit a profitului reinvestit
23 – Venituri neimpozabile
24 – Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
25– Cheltuieli
26 – Provizioane /ajustari pentru depreziere si rezerve
27 – Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar
28– Amortizarea fiscală
29 – Contracte de leasing
301 – Contracte de fiducie
31 – Pierderi fiscale
32 – Reorganizări, lichidări și alte transferuri de active și titluri de participare
32 – Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoanele juridice romane
33 – Regimul fiscal comun care se aplica furnizorilor,divizarilor totale,divizarilor partiale,transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene
34– Asocieri cu sau fara personalitate juridica
35– Reguri generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infintate potrivit legislatiei Europene,si persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania

Capitolul III –Aspecte fiscale internaționale

36 – Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
37 – Rezultatul fiscal al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania
38– Veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul propietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste propietati,venituri din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana
39 – Evitarea dublei impuneri
40– Pierderi fiscale externe

Capitolul IV – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

41 – Declararea și plata impozitului pe profit
42– Depunerea declarației de impozit pe profit

Capitolul V – Impozitul pe dividende

43 – Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende

Capitolul VI –Dispoziții tranzitorii și finale

44 – Pierderi fiscale din perioadele de scutire
45– Reguri speciale

Art. 46– Reguli pentru contribuabili-institutii de credit care aplica reglementari contabile conforme cu Standartele internationale de raportare financiara

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

47 – Definitia microintreprinderii
48-Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
49- Aria de cuprindere a impozitului
50- Anul fiscal
51- Cotele de impozitare
52-Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului
53-Baza de impozitare
54-Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
55- Termenele de declarare a mentiunilor
56- Plata impozitelor si depunerea declaratiilor fiscale

Art. 57- Prevederi fiscale referitoare la amortizare si impozitul pe dividente

TITLUL IV:Impozitul pe venit

Capitolul I-Dispozitii generale

58 –Contribuabili
59 – Sfera de cuprindere a impozitului
60- Scutiri
61-Catergorii de venituri supuse impozitului pe venit
62- Venituri neimpozabile
63- Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie
64-Cotele de impozitare
65- Perioada impozabila
66- Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe

Capitolul II-Venituri din activitati independente

67- Definirea veniturilor din activitati independente
68- Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente,determinat in sistem real,pe baza datelor din contabilitate
69- Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
70 – Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
71-Operatiunea de a stabili venitul net anual,utilizandu-se datele din contabilitate
72-Retinerea la sursa a impozitului reprezantand plati anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala
73- Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
74- Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
75- Recalcularea si impozitarea venitului net din activitati independente

Capitolul III- Venituri din salarii si asimilate salariilor

76- Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor
77-Deducerea personala
78-Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor
79-Acordarea dreptului contribuabilui de a dispune asupra destinatiei unei sume de impozit
80- Termenul de plata a impozitului
81- Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii
82-Plata impozitelor pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor

Capitolul I V – Venituri din cedarea folosintei bunurilor

83-Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
84-Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
85 – Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
86- Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului in sistem real
87- Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din incheierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal
88- Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Art 89- Impozitarea venitului net din cedarea de folosintei bunurilor
Art 90- Reguli aplicabile contributiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor

Capitolul V – Venituri din investitii

91- Definirea veniturilor din investitii
92- Definirea veniturilor din Romania si transferul titlurilor de valoare
93- Venituri neimpozabile
94- Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare,altele decat instrumentele financiar derivate,precum si din transferul aurului financiar
95- Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumente financiare derivate
96- Determinarea castigului net anual/ pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare , precum din transferul aurului financiar
Art 97- Retinerea impozitului din veniturile din investitii
Art 98- Impozitarea castigului net anual impozabil
Art 99- Definirea veniturilor din pensii
Art 100- Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art 101- Retinerea impozitului din venitul din pensii
Art 102- Acordarea dpretului contribuabilului de a dispune asuprea destinatiei unei sume din impozit

Capitolul VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

103 – Definirea veniturilor
104 – Determinarea venitului net anual in sistem real , pe baza datelor din contabilitate
105 – Venituri neimpozabile
106– Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art 107 – Calculul si impozitul aferent veniturilor din activitati agricole

Capitolul VIII – Venituri din premii și jocuri de noroc

108– Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc
109– Stabilirea venitului net din premii și din jocuri de noroc
110– Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Capitolul IX – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

111– Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
112 – Rectificarea impozitului
113– Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare

Capitolul X– Venituri din alte surse

114 – Definirea veniturilor din alte surse
115– Calculul impozitului și termenul de plată
116 –Declararea,stabilirea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
Art 117 – Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost indentificata

Capitolul XI – Venitul net anual impozabil

118– Stabilirea venitului net anual impozabil
119 – Stabilirea câștigului net anual impozabil
120– Declarații privind venitul estimat / norma de venit
121– Stabilirea plăților anticipate de impozit
122– Declarația privind venitul realizat
123– Stabilirea și plata impozitului anual datorat

Capitolul XII – Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică

124 – Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun
125– Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

Capitolul XIII – Aspecte fiscale internaționale

126 – Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente
127– Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
128 – Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spațiul Economic European
129– Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
130– Venituri obținute din străinătate
131– Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

Capitolul XIV – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

133–Dispozitii tranzitorii

Art 134- Definirea impunerii pe anul fiscal

Titlul V – Contributii sociale obligatorii

Capitolul I –Dispozitii generale

Sectiunea 1 : Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

136– Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

Sectiunea a 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii

137– Cotele de de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale
138– Cotele de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Sectiunea 3 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asiguratorilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice

139– Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
140 – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora , prevazute la art 136 lit c.
141- Exceptii specifice contributiilor de asigurari
142- Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza luna de calcul al contributiilor de asigurari sociale
143- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoane fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asiguratoriu pentru somaj, potrivit legii
144-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
145- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice prevazute la asrt 136 lit. F)

SECTIUNEA 4: Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt similare acestora,institutiilor prevazute la asrt 136 lit. D)-F), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

146- Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale
147- Depunerea Declaratiei prinvind obligatiile de plata a contributiilor sociale,impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

SECTIUNEA 5: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente

148- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual ion sistem real si / sau pe baza normelor anuale de venit
149- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuale pentru care impozitul pe venit se retine la sursa
150- Exceptii specifice privind veniturile din activitati independente

SECTIUNEA 6: Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente

151- Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale
152- Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul veniturilor din activitati independente

Capitolul III – Contributii de asigurari sociale de santate datorate bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

153- Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate
154- Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de santate

SECTIUNEA 2 : Venituri pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii

155- Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate
Art 156- Cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 3: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de santate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului

Art 157- Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
Art 158- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori sau de persoane asimilate acestora prevazute la art 153 lit (1) lit F
Art 159- Prevederi speciale privind contributia individuala de asigurari sociale de sanatate
Art 160- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice cu venituri din pensii si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale
Art 161- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asiguratorilor pentru somaj, potrivit legii
Art 162- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatii pentru copil cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani .
Art 163- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social
Art 164- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane fizice care executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele fizice care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta private de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei private de libertate, daca nu au venituri
Art 165- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centre special amenajate potrivit legii
Art 166- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca , pensie sau din alte surse
Art 167- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane

SECTIUNEA 4 : Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul venituriilor din salarii si asimilate salariilor,venituriilor din pensii, in cazul veniturilor obtinute de persoane fizice aflate sub protectia sau in custodia statului , precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

168- Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate
169- Depunerea declaratiilor

SECTIUNEA 5 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

170- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si /sau pe baza normelor anuale de venit
171- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa , precum si din asocierea cu o persoana juridica , contribuabil potrivit titlului II sau III, prentru care sunt aplicabile art 125 alin. (7)-(9)
Art 172-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
173-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de santate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor

SECTIUNEA 6 : Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente , din activitati agricole , silvicultura, piscicultura , din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

174- Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
175 – Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 7 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

176- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii
177- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse

SECTIUNEA 8 : Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

178 – Stabilirea contributie

SECTIUNEA 9: Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate

179 –Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 10 : Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul in care persoanele fizice nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art 153 alin (1) lit g)-o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse

180- Inregistrarea in evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri
181- Depunerea declaratiei
182- Stabilirea si plata contributiei
183- Prevederi privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

Capitolul IV – Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj

184- Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj

SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

185 – Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari pentru somaj
186 – Cotele de contributii de asigurari pentru somaj
187 -Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari de somaj in cazul persoanelor fizice care realizeaza vinituri din salarii sau asimilate salariilor
188 – Baza de calcul al contributiei de asigurari pentru somaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
189 – Exceptii specifice contributiilor de asigurari pentru somaj

SECTIUNEA 3 : Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

190 – Stabilirea si plata contributiilor de asigurari pentru somaj
191 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nomila a persoanelor asigurate

Capitolul V – Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/ platitorii de venit la sitemul asigurarii soaciale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

192 – Contribuabilii/ platitorii de venit la sitemul de asigurari sociale de sanatate , obligatii la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 2 : Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

193 – Categorii de venituri supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
194 – Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Art 195 – Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Art 196 – Prevederi specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Art 197 – Exceptii specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate
Art 198 – Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate datorate pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj

SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Art 199 – Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Art 200 -Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Capitolul VI– Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/platitorii de venit de la sistemul asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

201 – Contribuabilii/platitorii de venit de la sistemul asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

SECTIUNEA 2 : Veniturile pentru care se datoreaza contributia , cotele de contributii si bazele de calcul

202 – Categorii de venituri supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si bole profesionale
Art 203- Cotele de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Art 204- Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Art 205 – Exceptii specifice contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Art 206- Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj , potrivit legii

SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

208 – Depunere Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Capitolul VII – Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoane fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit art 4 din Legea nr 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei

209 – Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

SECTIUNEA 2 : Venituri pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul

210 – Categorii de venituri supuse contributiei la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
211 – Baza de calcul al contributiei la Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora
212 – Baza de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora
Art 213 – Exceptii specifice contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

214 – Stabilirea si plata contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Art 215 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Capitolul VIII – Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si / sau din activitati independente, atat in Romania , cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

SECTIUNEA 1 : Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si / sau din activitati independente , atat in Romania , cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene

216 – Contributiile sociale obligatorii datorate in Romania

SECTIUNEA 2 : Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul , declararea , stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

217 – Inregistrarea in evidenta fiscala
218 – Baza de calcul
219 – Stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

Art. 220 – Depunerea declaratiei

Titlul VI : Impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentante firmelor straine infiintante in romania

Capitolul I – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

221 – Contribuabilii
222 – Sfera de cuprindere a impozitului
223 – Venituri impozabile obtinute din Romania
224 – Retinerea impozitului din venituri impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
225 – Tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European
Art 226 – Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europne sau Spatiului Economic European
Art 227 – Retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi
Art 228 – Venituri neimpozabile in Romania
Art 229 – Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
Art 230 – Coroborarea prevederilor Codului Fiscal ce cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene
Art 231 – Declaratii anuale privind retinerea la sursa
Art 232 – Certificatele de atestare a impozitului de nerezidenti

Capitolul III – Asocieri / Entitati care desfasoara activitate / obtine venituri in/ din Romania

233 – Asociere/Entitate trasparenta fiscal fara personalitate juridica, cnstituita conform legislatiei din Romania si care desfasoara activitate in Romania
Art 234 – Asociere/entitate nerezidenta constituita conform legislatiei unui stat strain si care defasoara activitate / obtine venituri in / din Romania

Capitolul III : Impozitul pe reprezentante

235 – Contribuabilii
236 – Stabilirea impozitului
237 – Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Capitolul IV : Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplcarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

238 – Definitia beneficiarului efectiv
239 – Indentitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi
240 – Definitia agentului platitor
241- Definitia autoritatii competente
242 – Definitia platii dobanziilor
243 – Sfera teritoriala
244- Informatii comunicate de un agent platitor
245 – Schimbul automat de informatii
246 – Perioada de tranzitie
Art 247 – Retinerea la sursa
Art 248 – Distribuirea venitului
Art 249 – Exceptii de la sitemul de etinere la sursa
Art 250 – Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impozitarea economiilor
Art 251 – Eliminarea dublei impuneri
Art 252 – Titluri de creante negociabile
Art 253 – Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la asrt 252
Art 254 – Data aplicarii

Capitolul V : Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

255 – Sfera de aplicare si procedura
256 – Definitia dobanzii
257 – Definitia redeventei
258 – Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent
Art 259 – Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
ART 260 – Frauda si abuz
Art 261 – Clauza de delimitare
Art 262 – Masuri luate de Romania
Art 263 – Lista societatilor acoperite de prevederile art 258 lit. A) pct (iii)

Art 264 – Data aplicarii

Titlul VII : Taxa pe valoarea adaugata

Capitolul I : Definitii

265 – Definitia taxei pe valoarea adaugata
266 – Semnificatia unor termeni si expresii
Art 267 – Aplicarea teritoriala

Capitolul II – Operatiuni impozabile

Art 268 – Operatiuni impozabile

Capitolul III – Persoane impozabile

269 – Persoane impozabile si activitatea economica

Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

270 – Livrarea de bunuri
271 – Prestarea de servicii
272 – Schimbul de bunuri sau servicii
Art 273 – Achizitiile intracomunitare de bunuri
Art 274 – Importul de bunuri

Capitolul V : Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

275 – Locul livrarii de bunuri
276 – Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
277 – Locul importului de bunuri
278 – Locul prestarii de servicii
279 – Locul operatiunilor legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea intre Calafat si Vidin

Capitolul VI : Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

280 – Faptul generator si exigibilitatea – definitii
281 – Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari servicii
282 – Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii
283 – Exigibilitatea pentru licrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
284 – Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
285 – Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri

Capitolul VII : Baza de impozitare

286 : Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii
287 – Ajustarea bazei de impozitare
Art 288 – Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
Art 289 – Baza de impozitare pentru import
Art 290 – Cursul de schimb valutar

Capitolul VIII : Cotele de taxa

291 – Cotele

Capitolul IX : Operatiuni scutite de taxa

292 – Scutiri pentru anumite activitati de interes general si scutiri pentru alte activitati
293 – Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
294 -Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
Art 295 – Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
296 – Scutiri pentru intermediari

Capitolul X : Regimul deducerilor

297 – Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art 298 – Limitari speciale ale dreptului de deducere
Art 299 – Conditii de exercitare a dreptului de deducere
Art 300 – Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
Art 301 – Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
Art 302 – Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania
Art 303- Rambursari de taxa catre persoanele impozabile inregsitrate in scopuri TVA , conform art 316
Art 304 – Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri , altele decat bunurile de capital
Art 305 – Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital
Art 306 – Dispozitii tranzitorii privind ajustarea

Capitolul XI : Persoane obligate la plata taxei

Art 307 – Persoana obligata la plata taxei pentru operatiuni taxabile din Romania
308 – Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
309 – Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

Capitolul XII : Regimuri speciale

310 – Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
Art 311 – Regimul special pentru agentiile de turism
Art 312 – Regimuri speciale pentru bunurile second-hand , opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
Art 313 – Regimul special pentru aurul de investitii
Art 314 – Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana
Art 315 – Regimul special pentru serviciilor electronice, de telecomunicatii,de radiofuziune sau de televiziune prestate de catre persoane impozitabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum

Capitolul XIII : Obligatii

316- Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
Art 317 – Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii
Art 318 – Prevederi generale referitoare la inregsitrare
Art 319 – Facturarea
Art 320 – alte documente
Art 321 – Evidenta operatiunilor
Art 322 – Perioada fiscala
Art 323 – Decontul de taxa
Art 324 – Decontul special de taxa si alte declaratii
Art 325 – Declaratia recapitulativa
Art 326 – Plata taxei la buget
Art 327 – Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale
Art 328 – Baza de date privind operatiunile intracomunitare
Art 329 – Registrul operatorilor intracomunitari

Capitolul XIV : Dispozitii comune

Art 330 – Corectarea facturilor
Art 331 – Masuri de simplificare

Capitolul XV : Dispozitii tranzitorii

332 – Dispozitii tranzitorii in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
333 – Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii

Art. 334 – Directive transpuse

Titlul VIII : Accize si alte taxe speciale

Capitolul I : Regimul accizelor armonizate

SECTIUNEA 1 : Dispozitii generale

335 – Sfera de aplicare
337 – Teritorii terte
338 – Faptul generator
339 – Exigibilitatea
340 – Eliberarea pentru consum
341 – Platitori de accize

SECȚIUNEA 2 : NIVELUL SI CALCULUL ACCIZELOR

342 – Nivelul accizelor
Art .343 – Calculul accizelor

SECȚIUNEA 3 : Obligatiile platitorilor de accize

344 – Responsabilitatile platitorilor de accize
345 – Plata accizelor la bugetul de stat
346 – Depunerea declaratiilor de accize
347 – Documente fiscale
348 – Garantii

SECTIUNEA 4 : ALCOOL AI BAUTURI ALCOOLICE

349 – Bere
350 – Vinuri
351 – Bauturi fermentate, altele decat berea si vinuri
352 – Produse intermediare
353 – Alcool etilic
354 – Tutun prelucrat

SECTIUNEA 6 : Produse energetice

355 – Produse energetice
356 – Gaz natural
357 – Carbune, cocs si lignit

SECȚIUNEA 7 : Energie electrica

358 – Energie electrica

SECTIUNEA 8 : Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de acize

360 – Comisia
361 – Comisiile teritoriale

SECTIUNEA 9 : Regimul de antrepozitare

362 – Reguli generale
363 – Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
364 – Conditii de autorizare
365 – Autorizarea ca antrepozit fiscal
366 – Respingerea cererii de autorizare
Art 367 – Obligatiile antrepozitarului autorizat
Art 368 – Netransmibilitatea autorizatiei de antrepozit fiscal
Art 369 – Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal

SECȚIUNEA 10 : Destinatarul inregistrat

370 – Reguli generale
371 – Cererea de autorizare ca destinatar inregistrat
372 – Conditii de autorizare ca destinatar inregistrat
373 – Autorizarea ca destinatar inregistrat
374 – Respingererea cererii de autorizare ca destinatar inregistrat
375 – Obligatiile destinatarului inregistrat
376 – Netransferabilitatea autorizatiei de destinatar inregistrat
377 – Revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat

SECȚIUNEA 11: Expeditorul inregistrat

378 – Reguli generale
379 – Cererea de autorizare ca expeditor inregistrat
380 – Conditii de autorizare ca expeditor inregistrat
381 – Autorizare ca expeditor inregistrat
382 – Respingerea cererii de autorizare ca expeditor inregistrat
383- Obligatiile expeditorului inregistrat
384 – Netransferabilitatea autorizatiei de expeditor inregistrat
385 – Revocarea autorizatiei de expeditor inregistrat

SECTIUNEA 12 : Importatorul autorizat

386 – Reguli generale
387 – Cererea de autorizare ca importator autorizat
388 – Conditii de autorizare ca importator autorizat
389 – Autorizarea ca importator autorizat
Art 390 – Respingerea cererii de autorizare ca importator autorizat
391 – Obligatiile importatorului inregistrat
392 – Netransferabilitatea autorizatiei de importator autorizat
Art 393 – Revocarea autorizatiei de importator autorizat

SECTIUNEA 13 : Exceptii de la regimul de accizare pentru produse anergetice si energie electrica

394 – Exceptii

SECTIUNEA 14 : Scutiri de la plata impozitelor

395 – Scutiri generale
396 – Scutiri speciale
397 – Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
398 – Scutiri pentru tutunul prelucrat
399 – Scutiri pentru produsele energetice si energie electrica

SECTIUNEA 15 : Restituiri de accize

400 – Restituiri de accize

SECTIUNEA 16 : Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

401 – Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize
402 – Documentul administrativ electronic
403 – Divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de accize
404 – Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize
405 – Raportul de export
406 – Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este disponibil la expeditie
407 – Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie
408 – Incheierea deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize
409 – Structura si continutul informatiilor
410 – Proceduri simplificate
411 – Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata
412 – Nereguli si abateri

SECTIUNEA 17 : Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum

413 – Persoane fizice
414 – Produse cu accize platite, detinute in scopuri comerciale in Romania
415 – Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
416 – Documentul de insotire
417 – Vanzarea la distanta si reprezentantul fiscal
418 – Distrugeri si pierderi
419 – Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile

SECTIUNEA 18 : Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

420 – Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

SECTIUNEA 19 : Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat

421 – Reguli generale
422 – Responsabilitatea marcarii
423 – Proceduri de marcare
424 – Eliberarea marcajelor

SECTIUNEA 20 : Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia

425 – Regului generale
426 – Substante utilizate pentru marcarea si colorare
427 – Responsabilitatea marcarii si colararii

SECTIUNEA 21 : Marcarea si colorarea motorinei

428 – Reguli generale
429 – Substante utilizate pentru marcare si colorare
430 – Responsabilitatea marcarii si colararii

SECTIUNEA 22 : Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

431 – Confiscarea tutunului prelucrat
432 – Controlul
433 – Intarzieri la plata accizelor
435 – Conditii de distributie si comercializare
436 – Decontarile intre operatorii economici
437 – Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, in propietatea statului sau care fac obiectului unei proceduri de executare silita
438 – Valorificarea produselor accizabile aflate in propietatea operatorilor economice aflati in procedura falimentului

Capitolul II : Regimul accizelor nearmonizate

439 – Sfera de aplicare
440 – Faptul generator
Art 441 – Exigibilitatea
Art 442 – Nivelul si calculul accizelor
Art 443 – Scutiri
444- Platitori de accize
Art 445 – Obligatiile platitorilor
Art 446 – Declaratiile de accize
Art 447 – Termenul de plata a accizelor la bugetul de stat
Art 448 -Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreazab obligatii fiscale restante

Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

449 – Contraventii si sanctiuni
450 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
451 – Dispozitii aplicabile

Capitolul IV – Infractiuni

Art.452 – Infractiuni

Titlul IX : Impozite si taxe locale

Capitolul I – Dispozitii generale

453 – Definitii
454 – Impozite si taxe locale

Capitolul II – Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

455 – Reguli generale
456 – Scutiri
457 – Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice
458 – Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice
459 – Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in propietatea persoanelor fizice
460 – Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoane juridice
461 – Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
462 – Plata impozitului /taxei

Capitolul III – Impozitul pe teren si taxa pe teren

463 – Reguli generale
464 – Scutiri
465 – Calculul impozitului / taxei pe teren
466 – Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren
467 – Plata impozitului si a taxei pe teren

Capitolul IV – Impozitul pe mijloacele de transport

468 – Reguli generale
469 – Scutiri
470 – Calculul impozitului
471 – Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport
472 – Plata impozitului

Capitolul V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

473 – Reguli generale
474 – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii
475 – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
476 – Scutiri

Capitolul VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

477 – Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
478 – Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
479 – Scutiri

Capitolul VII – Impozitul pe specatacole

480– Reguli generale
481 – Calculul impozitului
482 – Scutiri
483 – Plata impozitului

Capitolul VIII – Taxa speciale

4584– Taxe speciale
485 – Scutiri

Capitolul IX – Alte taxe speciale

486 – Alte taxe speciale
487– Scutiri
488 – Contracte de fiducie

Capitolul X – Alte dispozitii comune

489 – Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
490 – Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
491 – Indexarea impozitelor si taxelor locale
492 – Elaborarea normelor

Capitolul XI – Sanctiuni

493- Sanctiuni

Capitolul XII – Dispizitii generale

494- Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
495 – Dispozitii tranzitorii

Titlul X – Impozitul pe constructii

496 – Contribuabilii
497 – Definitia constructiilor
Art 498 – Cota de impozitare si baza de impozitare
Art 499- Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Art. 500 – Perioada de aplicare

Titulul XI : Dispozitii finale

501 – Data intrarii in vigoare a Codului fiscal
502 – Abrogarea actelor normative
503 – Alte prevederi

ANEXA nr 1 : LISTA SOCIETATILOR la care face referi la art 24 alin (1) lit b) pct 1, alin (5) lit b) pct 1, respectiv art 229 alin (1) lit c)

ANEXA nr 2: LISTA IMPOZITELOR la care se face referire la art 24 alin (1) lit b) pct 3, alin (5) lit b) pct 3, respectiv art. 229 alin (1) lit c)

ANEXA nr 3: LISTA SOCIAETATILOR la care se face referire la art. 33 alin (2) pct 12 lit a) ANEXA 4 : LISTA IMPOZITELOR care fac referire la art 33 (2)pct12 c